Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" powstała w 1991 roku. Siedziba mieści się w Legnicy, na ul. Orła Białego 2. Terenem działań Fundacji jest głównie część środkowa i zachodnia Województwa Dolnośląskiego (region legnicki) lecz coraz częściej zasięgiem swym obejmuje teren całej Polski.

Celem Fundacji jest:

 1. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 2. Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
 3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 4. Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

Cele statutowe są realizowane poprzez:

 1. Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.
 2. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.
 3. Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
 5. Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
 6. Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym.
 7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
 8. Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
 10. Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
 11. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych.

Przedsięwzięcia są podejmowane w takich obszarach jak:

 • Teren całego kraju, w tym szczególnie Dolny Śląsk,
 • Dolina Odry,
 • Bory Dolnośląskie,
 • Wzgórza Dalkowskie,
 • Pogórze Kaczawskie.

 

 

 • Tytuł "Grupa Partnerska Roku 2006" nadany Grupie Partnerskiej "Wrzosowa Kraina" prowadzonej przez Krzysztofa Szustką - Animatora Partnerstw Lokalnych - Członka Zarządu Fundacji
 • Tytuł "Animatora Roku 2006" przyznany Irenie Krukowskiej-Szopa - Prezesowi Fundacjo
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Inicjatywy z Dolnego Śląska za Partnerstwo Doliny Środkowej Odry prowadzone przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”
 • Rowerowy Szlak Odry otrzymał nagrodę „HERITAGE AWARD” w ogólnopolskim rankingu projektów z zakresu zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Greenways
 • Nagroda ZIELONEGO DOBRODZIEJA przyznana Irenie Krukowskiej-Szopie - Prezes Fundacji "Zielona Akcja "II nagroda w konkursie Sasakawa Peace Foundation na najlepszy projekt z zakresu ochrony środowiska w 2003 roku za projekt "Rowerowy Szlak Odry - promocja dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i aktywizacji społeczności lokalnych w Dolinie Środkowej Odry"
 • Nagroda "Zielonego Liścia" III-stopnia w roku 2003 w Konkursie na najlepsze projekty z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowane na Dolnym Śląsku w kategorii "Najlepszy Ośrodek Edukacji Ekologicznej"
 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica