Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego pn.: „Współdziałania na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”. Projekt jest współfinasowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Zakres i opis przedmiotów zamówienia, wraz z szacowanymi wartościami, dla których Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić przetargi został określony Zestawieniu przetargów stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

FE IS RGB 1

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica