Zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.: przeprowadzenie warsztatów hydromorfologicznych w ramach realizacji projektu „WIKT – Wsparcie działań na rzecz

ochrony klimatu w regionie transgranicznym“·

Tematyka warsztatów:

- Podstawowe elementy w ocenie hydromorfologicznej – strefy, kryteria oceny hydromorfologii, rzeki, negatywne oddziaływanie na stan hydromorfologiczny

- Ćwiczenia -ocena stanu hydromorfologicznego

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 23 września , w jednej z podanych form: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), osobiście.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica