W ramach projektu przewidziano debaty i warsztaty  z  przedstawicielami samorządów, mieszkańcami i organizacjami dot. adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wpływu obywateli na lokalne polityki publiczne w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym na terenie 6 gmin woj. dolnośląskiego i opolskiego podlegających ekstremalnej suszy w 2015. Projekt koncentruje się na zwiększeniu wpływu mieszkańców na lokalne polityki publiczne w zakresie łagodzenia negatywnych zmian klimatycznych szczególnie w aspekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych (suszy, powodzi, huraganowych wiatrów, etc.) będzie tworzyć warunki do współpracy różnych środowisk i podejmowania wspólnych inicjatyw.

W ramach projektu w każdej z 6 gmin odbyły się dwa warsztaty i jedna debata mające na celu znalezienie rozwiązań do zidentyfikowanych problemów klimatycznych. Pierwszy warsztat dotyczył identyfikacji problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentacji lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenia możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi warsztat miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Ponadto w gminach biorących udział w projekcie odbyła się jedna otwarta debata mająca na celu włączenie mieszkańców, organizacji, służb komunalnych w szeroką dyskusję nad rozwiązaniami lokalnymi łagodzącymi zmiany klimatyczne. Zorganizowano również dwie konferencje dla przedstawicieli samorządów, organizacji i podmiotów gospodarujących wodami które odbyły się we Wrocławiu i w Kluczborku.

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica