2Od dnia 1.07.2020r Fundacja wraz z Partnerami rozpoczęła realizację projektu „WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
WIKT - Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen in der Grenzregion
PLSN.04.01.00-14-0152/19

CEL PROJEKTU: Wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności. 

1

 Opis projektu

Podjęta współpraca przez partnerów z Polski i Niemiec w zakresie intensyfikacji współpracy instytucji i społeczności lokalnej na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru wsparcia zainicjonowana w projekcie TRANSGEA okazała się bardzo korzystna. Stąd rezultaty, które uzyskamy w nowym projekcie WIKT będą komplementarnym uzupełniniem i wartością dodaną dla mieszkańców obszaru wsparcia. Efektem współpracy partnerów z Polski i Niemiec będą różnorodne działania angażujące mieszkańców pogranicza. Działania te o charakterze spotkań, umożliwiające wymianę poglądów (debaty, szkolenia, warsztaty, konferencje). Druga grupa to działania aktywnie włączająca mieszkańców obszaru wsparcia (np. akcje sprzątania odpadów, zakładania łąk kwietnych, wysokich rabat). Godnym uwagi rezultatem będą szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z zakładania łąk kwietnych, detektywi wodni, edukatorzy). Ponadto przygotowane będą rozliczne materiały (gra edukacyjna, broszury, wystawa objazdowa, foldery, monografia, tablice edukacyjne itd.) oraz internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu, będące źródłem wiedzy o ochronie klimatu i sposobach jego ochrony. Przewidziano również zorganizowanie 3 konferencji by na bieżąco informować o przebiegu, realizacji i wynikach projektu WIKT.

Cel ogólny projektu:
Wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

BENEFICJENT WIODĄCY

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział we Wrocławiu 
Zakład Badań Regionalnych
www.imgw.pl
IMGW LOGO PODSTAWOWE PL

PARTNERZY PROJEKTU

 P3 SAPOS GmbH
www.sapos-goerlitz.de
Sapos 
 P4 Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
www.zielonaakcja.pl
Logo FEZA 
 P5 Fundacja Natura Polska
www.naturapolska.com
Natura polska 


Cele szczegółowe projektu:
1. Wpracowanie materiałów wspierających ochronę klimatu i bioróżnorodność dla potrzeb instytucji i mieszkańców.
2. Wspieranie kompetencji samorządów lokalnych regionu wsparcia w zakresie dbania o klimat.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony klimatu i bioróżnorodność.

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2022
Wartość projektu: 612 692,47 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %
Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Kierownik organizacyjny Projektu: dr Iwona Zdralewicz

Zapraszamy na stronę projektu www.wikt.info

Do udziału w projekcie p.n „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 przystąpiły następujące Gminy:

 • Gmina Bolków
 • Gmina Wojcieszów
 • Gmina Siekierczyn
 • Gmina Paszowice
 • Gmina Męcinka
 • Gmina Świerzawa
 • Gmina Miejsca Szklarska Poręba
 • Gmina Miejska Bolesławiec
 • Gmina Lubawka
 • Gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski

oraz Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Na terenie wymienionych wyżej Gmin zostaną zrealizowane następujące działania:

 • debaty pn.: „ Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”,
 • ankietyzacja, która ma na celu poznanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu
 • działania w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury (założenie rabat ziołowych, łąk kwietnych, nasadzenia drzew i krzewów, zagospodarowanie wody deszczowej)

 

Nasi Grantodawcy i Partnerzy

UE_FS.pnglogo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.pngpartner_01.pngpartner_02.pngpartner_03.pngpartner_04.pngpartner_05.pngpartner_06.pngpartner_08.pngpartner_09.pngpartner_11.pngpartner_12.pngpartner_13.png

odwiedź Nas

Fundacja Ekologiczna 
Zielona Akcja

al. Orła Białego 2,
59-220 Legnica